Leestijd: 2 minuten

Als ondernemer heb je vast wel een keer meegemaakt dat een omstandigheid zich voordoet, waardoor je gemaakte afspraken niet kunt nakomen. Wanneer sprake is van een tekortkoming in de nakoming ga je kijken hoe deze tekortkoming komt. In sommige gevallen is het niet nakomen namelijk toerekenbaar en in sommige gevallen niet.

Toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

In het geval de tekortkoming toerekenbaar is, spreken we van een wanprestatie. De andere partij kan dan schadevergoeding eisen, de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden. 

Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

Is de tekortkoming niet toerekenbaar dan spreken we van overmacht. Overmacht is een plotse onvoorzienbare gebeurtenis, waardoor nakomen van de overeenkomst onmogelijk is. In dat geval hoef je niet na te komen en hoef je geen schadevergoeding aan de andere partij te betalen.

Geslaagd beroep op overmacht

Toch slaagt een beroep op overmacht niet snel. Slechts indien de tekortkoming niet is te wijten aan jouw schuld krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, heeft een beroep op overmacht kans van slagen. De feiten moeten zich voordoen buiten de wil van de partijen en de uitvoering van de overeenkomst moet volledig onmogelijk zijn, het enkel bemoeilijken van de uitvoering is daarbij niet voldoende. 

Bepaling overmacht in algemene voorwaarden

In de wet is niet geregeld wat de wetgever precies onder overmacht verstaat. In algemene voorwaarden kun je, voordat je de overeenkomst sluit, regelen wat je precies onder overmacht verstaat. Doordat je voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, overleg hebt welke situaties wel of juist niet aangemerkt worden als overmacht, voorkom je achteraf een heleboel discussie. Een voorbeeld is: wegens pandemie niet nakomen van de verplichtingen valt onder overmacht. 

Contact

Neem gerust contact met ons op voor eventuele vragen. Onze juristen hebben veel ervaring met het opstellen van algemene voorwaarden of overeenkomsten en de advisering daarin en helpen graag. We zijn te bereiken via info@ondernemingsjuristen.nlof via telefoonnummer 035-2057340.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *