Privacy statement

1. Verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van onze juridische dienstverlening verwerkt Ondernemingsjuristen persoonsgegevens. Ondernemingsjuristen is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft de volgende contactgegevens: 

Ondernemingsjuristen BV
Deltazijde 14 A
1261 ZM Blaricum
Postbus 8061
1201 HB Hilversum
Tel: 035-2057340

E-mail: info@ondernemingjuristen.nl  

De verwerking van persoonsgegevens door Ondernemingsjuristen gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving en op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

A. Klanten en betrokkenen 

In het kader van de juridische dienstverlening door Ondernemingsjuristen verwerkt Ondernemingsjuristen de volgende persoonsgegevens van haar klanten of van betrokkenen.

Hierbij kan worden gedacht aan:

(1) NAW-gegevens, (2) geslacht en titulatuur, (3) contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), (4) zakelijke gegevens (zoals bedrijfsnaam, uittreksel handelsregister en BTW-nummer) en (5) bankgegevens.  

Ondernemingsjuristen baseert het verwerken van uw persoonsgegevens in beginsel om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachtovereenkomst die Ondernemingsjuristen met u heeft, zoals het geven van adviezen of voor het verrichten van overige juridische werkzaamheden. Daarnaast verwerkt Ondernemingsjuristen persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- of identificatieplicht of fiscale verplichtingen. Ook verwerkt Ondernemingsjuristen persoonsgegevens ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van de dienstverlening. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u expliciet om toestemming door Ondernemingsjuristen worden gevraagd.  

B. Websitebezoekers 

Iedere websitebezoeker kan in het kader van onze dienstverlening contactgegevens achterlaten op de website van Ondernemingsjuristen. Deze gegevens zullen gebruikt worden om contact met u op te nemen en deze gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor de beantwoording van uw vraag.  

Cookies 

De website van Ondernemingsjuristen maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Door gebruik te maken van de website van Ondernemingsjuristen geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ondernemingsjuristen heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.  

Gebruik plugins Social media 

Pagina’s op de website van Ondernemingsjuristen zijn deelbaar op LinkedIn en Facebook. Ondernemingsjuristen houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Ondernemingsjuristen heeft hier geen enkele invloed op. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico.

C. Nieuwsbriefabonnees. 

Ondernemingsjuristen verstuurt periodiek een nieuwsbrief. Ten aanzien van de nieuwsbrief verzamelt Ondernemingsjuristen persoonsgegevens zoals uw (bedrijfs-) naam en e-mailadres. U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven en/of indien u een bestaande klant van Ondernemingsjuristen bent. Wenst u de nieuwsbrief van Ondernemingsjuristen niet langer te ontvangen, dan kunt u zich via info@ondernemingsjuristen.nl

2. Uw persoonsgegevens en derden 

Ondernemingsjuristen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Ondernemingsjuristen. Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat dan is Ondernemingsjuristen verplicht uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Ondernemingsjuristen uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

3. Beveiliging en bescherming

Ondernemingsjuristen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

4. Bewaartermijn  

Ondernemingsjuristen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dossiers van klanten worden in beginsel 5 jaar bewaard, tenzij daarvoor andere bewaartermijnen voor gelden.  

5. Privacyrechten 

Bij vragen over deze privacystatement of heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met Ondernemingsjuristen via info@Ondernemingsjuristen.nl