Algemene voorwaarden

De besloten vennootschap Ondernemingsjuristen B.V. is gevestigd te Blaricum en kantoorhoudende te Blaricum (1261 TA) aan de Deltazijde 14 A.

 • Artikel 1
 • Definities

 1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan de Klant tot het verrichten van Diensten door Ondernemingsjuristen
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.
 3. Diensten: de diensten die Ondernemingsjuristen aanbiedt.
 4. Klant: de natuurlijke en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst met Ondernemingsjuristen aangaat en/of de opdracht geeft tot het verrichten van Diensten of die Producten die Ondernemingsjuristen aanbiedt via haar website, afneemt.
 5. Ondernemingsjuristen: alle in dienst zijnde werknemers en de door Ondernemingsjuristen ingehuurde personen.
 6. Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Ondernemingsjuristen en Klant en waarmee de Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Producten: de producten die Ondernemingsjuristen aanbiedt.

 • Artikel 2
 • Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en verkoop Producten van Ondernemingsjuristen en op alle Overeenkomsten tussen Ondernemingsjuristen en de Klant en de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen.
 2. De door de Klant gebruikte algemene voorwaarden worden door Ondernemingsjuristen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst door Ondernemingsjuristen worden ingeschakeld kunnen een beroep doen op het van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden

 • Artikel 3
 • Overige Bepalingen

 1. Definities zoals vermeld in artikel 1 betekenen zowel in meervoud als enkelvoud hetzelfde.
 2. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of kan worden vernietigd, doet dat niets af aan het van toepassing zijn van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. De nietige of vernietigbare bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die het dichtst bij de bedoeling van partijen omtrent de nietige of vernietigbare bepaling komt.
 3. Ondernemingsjuristen is bevoegd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie is op de website van Ondernemingsjuristen te vinden.

 • Artikel 4
 • Aanbod

 1. Indien Ondernemingsjuristen een Aanbod doet dan is dit vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld in het Aanbod.
 2. De Klant dient het Aanbod binnen de gestelde termijn te aanvaarden. Alsdan is Ondernemingsjuristen aan het Aanbod gehouden.
 3. Ondernemingsjuristen heeft ondanks het gedane Aanbod een aanvaarding daarvan te allen tijde het recht om alsnog het Aanbod niet gestand te doen om haar moverende redenen.
 4. Ondernemingsjuristen vermeld in het Aanbod nauwkeurig welke diensten worden verricht voor de Klant. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Ondernemingsjuristen niet binden.

 • Artikel 5
 • Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het Aanbod door de Klant. Dit wordt te allen tijde door Ondernemingsjuristen aan de Klant bevestigd.
 2. Indien de Klant het Aanbod heeft aanvaard via de elektronische weg door een bedrag aan Ondernemingsjuristen te voldoen, dan wordt dit per e-mail aan de Klant bevestigd.
 3. Mocht de Klant een Aanbod telefonisch hebben aanvaard dan zal Ondernemingsjuristen dit per e-mail bevestigen met daarbij een specifieke vermelding van de afgenomen Dienst of Product.
 4. Mocht bij de uitvoering van de Overeenkomst blijken dat zaken aangepast moeten worden dan treden partijen hierover in overleg en zal de Overeenkomst worden aangepast indien noodzakelijk. Dit wordt door Ondernemingsjuristen schriftelijk aan de Klant bevestigd.

 • Artikel 6
 • Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Ondernemingsjuristen voert de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. Ondernemingsjuristen mag voor de uitvoering gebruik maken van derden.
 3. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Ondernemingsjuristen gerechtigd de uitvoering van haar Dienst op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen.
 4. De door Ondernemingsjuristen opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en geven bij overschrijding nooit aan de Klant een recht op enige vorm van schadevergoeding.
 5. Ondernemingsjuristen kan bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk zijn van informatie die door de Klant wordt verstrekt. Indien de Klant de informatie niet tijdig of correct verstrekt dan komt dat voor rekening en risico van de Klant. De klant is ook verantwoordelijk om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst alle omstandigheden te melden die van belang kunnen zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 • Artikel 7
 • Betaling en prijzen

 1. Betaling door de Klant dient zonder aftrek, korting of verrekening, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren. Indien een Product of Dienst via de website wordt aangeschaft, dient het Product of de Dienst meteen te worden afgerekend.
 2. Ondernemingsjuristen is gerechtigd een voorschot aan de Klant te vragen. Pas nadat het voorschot door de Klant is voldaan, begint Ondernemingsjuristen met de uit te voeren werkzaamheden.
 3. Onkosten, niet zijnde het overeengekomen bedrag, die Ondernemingsjuristen voor de Klant maakt worden één op één in rekening gebracht bij de Klant.
 4. Ondernemingsjuristen is te allen tijde gerechtigd om de tarieven of voorwaarden van de Diensten of Producten aan te passen. De Klant wordt hier tijdig over geïnformeerd.
 5. Ondernemingsjuristen is gerechtigd om alle bedragen die zij verschuldigd is aan de Klant te verrekenen met de bedragen die de Klant aan Ondernemingsjuristen verschuldigd is.
 6. In het geval de Klant failliet gaat of in liquidatie komt te verkeren dan is het verschuldigde op grond van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim en is naast het bedrag op de factuur ook de wettelijke rente en buitengerechtelijk kosten verschuldigd. Deze laatste kosten bedragen 15 % van het openstaande factuurbedrag met een minimum van EUR 150,- excl. BTW.

 • Artikel 8
 • Aansprakelijkheid

 1. Ondernemingsjuristen is slechts aansprakelijk indien haar een verwijt kan worden gemaakt.
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die de Klant heeft geleden. Ondernemingsjuristen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade en renteschade.
 3. Indien Ondernemingsjuristen aansprakelijk is dan is dit beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Ondernemingsjuristen uitkeert.
 4. Mocht de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeren dan vergoedt Ondernemingsjuristen niet meer dan de bij de Klant in rekening gebrachte kosten.
 5. Ondernemingsjuristen is nooit aansprakelijk voor een advies dat is gebaseerd op basis van door de Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie.  
 6. Enige aansprakelijkheid van Ondernemingsjuristen is uitgesloten bij overeenkomsten waarbij Ondernemingsjuristen niet is betrokken.
 7. De Klant kan Ondernemingsjuristen niet aanspreken voor fouten die gemaakt zijn door ingeschakelde derden.
 8. De Klant vrijwaart Ondernemingsjuristen voor claims van derden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
 9. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, de bestuurders alsmede degenen die voor Ondernemingsjuristen werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

 • Artikel 9
 • Privacy en geheimhouding

 1. Ondernemingsjuristen gaat vertrouwelijk om met informatie die de Klant aan Ondernemingsjuristen verstrekt.
 2. Ondernemingsjuristen.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Klant en verwerkt deze slechts conform het privacy statement op de website.
 3.  Ter bescherming van de (persoons)gegevens van de Klant heeft Ondernemingsjuristen zoveel mogelijk technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging genomen.
 4. De (persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Indien de Klant een beroep wil doen op de rechten die deze op basis van de AVG heeft. Dan kan deze een e-mail sturen aan info@Ondernemingsjuristen.nl en zal dit binnen de daarvoor gestelde termijn worden opgepakt.

 • Artikel 10
 • Overmacht

 1. Ondernemingsjuristen is niet aansprakelijk wanneer er sprake is van een overmachtssituatie.
 2. Van een overmachtssituatie wordt in ieder geval verstaan:
  1. Overmacht van toeleverancier Ondernemingsjuristen;
  2. Overheidsmaatregelen;
  3. Elektriciteitsstoring;
  4. Storing van netwerk-, internet- of telecomfaciliteiten;
  5. Natuurrampen;
  6. Oorlog en terroristische aanslagen;
  7. Ziekte van werknemers van Ondernemingsjuristen of door haar ingeschakelde derden;
  8. Overige situaties die buiten de invloedsfeer van Ondernemingsjuristen liggen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan 1 maand duurt dan kan de Overeenkomst door beide partijen schriftelijk worden opgezegd. Geen der partijen is alsdan schadevergoeding aan de andere partij verschuldigd. 

 • Artikel 11
 • Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Producten waar auteursrecht van Ondernemingsjuristen op rusten mogen niet worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.
 2. De Producten die door Ondernemingsjuristen ter beschikking zijn gesteld, zijn strikt voor eigen gebruik, ten uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Kennis die Ondernemingsjuristen opdoet bij uitvoering van de Overeenkomst mag Ondernemingsjuristen geanonimiseerd in de toekomst gebruiken.

 • Artikel 12
 • Beëindiging Overeenkomst en opschorting verplichtingen

 1. Ondernemingsjuristen is bevoegd de nakoming van de op haar berustende verplichtingen op te schorten, zodra de Klant in verzuim is bij de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst. De opschorting zal terstond aan de Klant worden medegedeeld. Ondernemingsjuristen is alsdan niet aansprakelijk voor de schade die de Klant eventueel lijdt. Eventuele schade die Ondernemingsjuristen lijdt door de opschorting dient de Klant wel te vergoeden.
 2. Bij niet nakoming van de Overeenkomst is Ondernemingsjuristen bevoegd, nadat zij de Klant een redelijke termijn tot nakoming heeft gegeven, om de Overeenkomst te ontbinden. De Klant dient de schade die Ondernemingsjuristen daardoor lijdt te vergoeden.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk opzeggen (en/of ontbinden) met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeerd, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien één van de situaties zich voordoet is Ondernemingsjuristen geen schadevergoeding of restitutie verschuldigd.

 • Artikel 13
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ondernemingsjuristen en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden, nadat partijen met elkaar om tafel hebben gezeten, beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden Nederland locatie Utrecht.